*/ LİDERSAN

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri olarak, Tüm süreçlerinde; Kalite, İyi Üretim Uygulamaları, Enerji Yönetim Sistemleri, Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi ve sosyal sorumluluk prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, müşterilerine ve paydaşlarına odaklanan bir kuruluş olarak;

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan entegre yönetim sistemi ile gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

Yaşama değer katan hijyen ürünlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, sürdürülebilir bir model ve sürekli iyileştirme metotlarını kullanarak karşılamak. Çalışanların etkin katılımı, görev ve yetki farkındalığını sürekli kılmak. Yönetim sistemleri ve İyi üretim uygulamaları için gerekli olan teorik, pratik ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

  Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde;
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak,
 • Enerji verimli teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda tasarım faaliyetlerini gerçekleştirerek,
 • Enerji verimliliği kriterlerine göre ürün ve hizmetleri tedarik ederek,
 • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin arttırılmasını sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

Zorla çalışmanın tüm çalışma şekillerini yasaklamayı

Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Lidersan, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarının asgari yaş hükümlerine bağlı kalarak çocuk işçi çalıştırmamayı ve genç işçileri yasal şartlara uygun olarak çalıştırmayı

Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Lidersan tüm çalışanlarına eşit mesafede yaklaşır ve değer verir. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması,
 • İşe alımlarımızda ve çalışma zamanımız boyunca personele dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel vb. konular üzerinden ayrımcılık yapmamayı,
Çalışma Saatleri ve Ücretler

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükleri uygulamayı, Çalışanlarımıza, yaşam koşullarına uygun ve eşit işe eşit ücretler vermeyi,

Sağlık ve Güvenlik
 • Lidersan İş sağlığı ve güvenliği yasal gerekliliklerine uygun bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve korumasını sağlar.
 • Çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini riske atabilecek konuları, risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimseyerek riskleri azaltmayı veya ortadan kaldırmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,
Paydaş ve Tedarikçi İlişkileri
 • Paydaş görüş ve önerilerine önem verir ve haklarına saygı duyarız.
 • Tedarikçi firmalarımızın Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını onlara iletmeyi,
Dinlenme Günleri ve Tatiller

Yasal şartlar çerçevesinde çalışma saatleri, fazla mesai sürelerini belirlemeyi ve tatil günlerinden yoksun bırakmamayı,

İşe Alma ve İstihdam

İşe alımda istihdam edilecek personelin, yasal düzenlemelere uygun sosyal koruma haklarını ve şirket kurallarını bildirmeyi,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinçlerini oluşturmak, korumak ve arttırmak için belirli sürelerde ve işe girişlerinde sosyal sorumluluk, özlük hakları, şirket kuralları, disiplin kuralları ve çalışma şartları konularında bilgilendirme yapmayı

Disiplin

Çalışanları disiplin kurulu ve kararları konusunda bilgilendirip ve çalışanları disipline etmek adına yasal olmayan herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacağını

Çevre Politikamız
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirerek, faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri birlikte yönetmekteyiz.
 • Çevre mevzuatına ve müşterilerimizin çevre konusundaki şartlarına uyarak çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve kaynağında azaltarak doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, atıklarımızın çevreye etkisini en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
Çalışan Gelişimi ve Eğitim

Çalışanlarımızın sadece iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal sorumluluk eğitimleri ile değil mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenler, Çalışanlarımızın gelişimlerini destekleyecek eğitimler, yönlendirmeler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeyi,

Tüm bu faaliyetlerimizi Kalite, İyi Üretim Uygulamaları, Enerji, Tıbbi Cihaz ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.


FABRİKA MÜDÜRÜ
MÜJDAT ÇELİK